L: H:

POLSKA LEGIONOWA POLSKA ODRODZONA POLSKA PODZIEMNA POLSKA ZNIEWOLONA POLSKA SOLIDARNA POLSKA WSPÓŁCZESNA
O FUNDACJI PROJEKTY FUNDACJI O SOWIŃCU
WSTECZ STRONA GŁÓWNA
Działalność Fundacji \ Sprawozdania \ Sprawozdanie z działalności Fundacji CDCN za rok 2021SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
FUNDACJI CENTRUM DOKUMENTACJI CZYNU NIEPODLEGŁOŚCIOWEGO

W ROKU 2021:Sprawozdanie zgodne z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r.
w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 36)

§ 1.
1)
Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
30-059 Kraków, Al. Mickiewicza 22, Biblioteka Jagiellońska
Data rejestracji: 16.06.1998. Nr rej.: 5457
Data wpisu do KRS: 5.10.2001. Nr wpisu: 0000042901
Regon: 351472359
Prezes Zarządu: Andrzej Dróżdż
Członek Zarządu: Adam Roliński
Członek Zarządu: Stanisław Markowski
Członek Zarządu: Andrzej Stawiarski

Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego z siedzibą w Bibliotece Jagiellońskiej, zarejestrowana została 16 czerwca 1998 r.
Jej statutowym celem jest: „gromadzenie, zabezpieczanie, opracowywanie i udostępnianie materiałów historycznych dokumentujących zmagania niepodległościowe Polaków w XIX i XX wieku oraz prowadzenie działalności badawczej i edukacyjnej” (§ 7 statutu).

Działalność Fundacji CDCN w roku 2021 była w dalszym ciągu ograniczona przez sytuację pandemiczną (podobnie jak w roku 2020).


2)
Programy ogólne:

Program 1
Pozyskiwanie druków, archiwaliów i dokumentów
W roku sprawozdawczym Fundacja pozyskała przybytki (w znacznej większości dary) od 69 kontrahentów (akcesje komputerowe: 2901-2970), obejmujące kilka tysięcy jednostek – materiały przygotowane do inwentaryzacji (częściowo skatalogowane).
Spośród nowych nabytków szczególną uwagę zwracają:
- publikacje drugiego obiegu przekazane przez Grzegorza Altmana, Jadwigę Chmielowską (SW), Piotra Hlebowicza (SW), Adama Koczanowskiego (Solidarność Rzemieślnicza), Beatę Kowalską, Mirosława Lewandowskiego (KPN), Macieja Macha (KRH), Tomasza Majtczaka, Jacka Naściszewskiego, Elżbietę Orman, Dobrosława Rodziewicza, Małgorzatę Rybę, Halinę Stachowską, Zbigniewa Stawrowskiego (NZS) i Barbarę Włodarczyk-Gajdę;
- nowe książki i czasopisma przekazane przez Piotra Franaszka, Bogdan Gancarza, Jerzego Gizę, Instytut Pamięci Narodowej, Oddział Gromadzenia Zbiorów BJ, ks. Józefa Kowalowa i Romana Włodka.
Zbiory Fundacji CDCN zasiliły także materiały po zmarłych: Zbigniewie Ferczyku i Ludomirze Olkuśniku. Dokumenty osobiste z marca 1968 r. przekazał Juliusz Gasiun. Do zbiorów Fundacji CDCN trafił także zbiór listów Michała, Bukojemskich do żony (z obozów internowania w Białołęce, Załężu i Łupkowie), dziennik dr Romana Sulimskiego (mjr WP, lekarza-bakteriologa), a także rysunki Andrzeja Izdebskiego.

Prace wykonywali pracownicy BJ oddelegowani do FCDCN w wymiarze dwóch etatów (dalej BJ/FCDCN). Uzupełnieniem tych działań były 2 umowy o dzieło na łączną kwotę 4200 złotych w celu opracowania wybranych kolekcji.


Program 2
Opracowywanie pozyskanych nabytków
W roku 2021 kontynuowano opracowanie wydawnictw drugiego obiegu i opracowywano wstępnie (akcesyjnie) bieżące nabytki.

Prace wykonywali pracownicy BJ/FCDCN (w wymiarze dwóch etatów).

Program 3
Udostępnianie zbiorów
W kolejnym roku działalności w sytuacji pandemii koronawirusa znacznie ograniczony został dostęp do materiałów przechowywanych w Fundacji CDCN. Pomimo tego przeprowadzono kilkadziesiąt kwerend tematycznych i udzielono kilkudziesięciu informacji bibliograficznych (udostępnianie skanów).

Prace wykonywali pracownicy BJ/FCDCN (w wymiarze dwóch etatów) oraz wolontariusze w Czytelni Fundacji przy ul. Dunajewskiego 8 (Przystanek Historia).

Wydawnictwa:

Program 4(188)
„Sowiniec. Półrocznik Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego i Komitetu Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego” – nr 53/54 (w przygotowaniu).

Prace redakcyjne przy przygotowywaniu numerów wykonywał pracownik BJ/FCDCN.

Program 5(196)
Waldemar Czyż, Marzec ’68 w Krakowie
(zakończenie publikacji książkowej – współwydanie z Księgarnią Akademicką)

Prace redakcyjne wykonywał pracownik BJ/FCDCN. Pozyskano 5000 zł z MUW i tyle samo wydatkowano na ten cel. Całość kosztów edycji: 12000 zł

Program 6(198)
Janusz Kamocki, Zasięgi polskich grup etnograficznych
(publikacja książkowa)

Prace redakcyjne wykonywał pracownik BJ/FCDCN. Pozyskano 10499 zł z MEiN, wydatkowano 10499 zł.

Program 7(197)
Seria wydawnicza Pokolenie Solidarności
(publikacje książkowe – współwydanie z Instytutem Literatury i Księgarnią Akademicką)
1. Ewa i Michał Bukojemscy, Bez kontroli uboli. Listy małżonków
2. Ewa Kubasiewicz, Bez prawa powrotu
3. Piotr S. Załuski, Dziennik grodkowski. Moje 172 dni internowania
4. Internowani w Nowym Wiśniczu i Załężu k. Rzeszowa, t. 1: Dzienniki i relacje, red. A. Dróżdż
5. Jacek Adamczyk, Czas przeszły dokonany. Dzienniki, wspomnienia, szkice 1976-1989

Prace redakcyjne wykonywał pracownik BJ/FCDCN. Pozyskano 68 565 zł z Instytutu Literatury, wydatkowano 68 565. Całość kosztów publikacji pięciu książek: 85 706,25


Inne programy:

Program 8(194)
Społeczny Komitet Budowy Pomnika Pala Telekiego
(udział w działaniach związanych z budową pomnika oraz wydarzeń towarzyszących – z uwagi na pandemię Covid-19 planowane odsłonięcie pomnika 15 VIII 2020 r. nastąpiło z opóźnieniem rocznym – w 2021 r.)

Pokrycie kosztów namalowania portretu P. Telekiego – 5000 zł. (kwota pozyskana w 2020 r.), wydatkowano na ten cel: 5000 zł.

Program 9(199)
Pomnik gen. Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie
(budowa postumentu pomnika)

Darowizna z Grupy Azoty w Tarnowie: 14145,00 zł przeznaczona na budowę postumentu pomnika. Prace wykonała firma Hofmann Natursteinwerke Polen GmbH Sp. z o.o. w kwocie 14145,00 zł.

Program 10(195)
Krzyż Wolności i Solidarności
(przygotowywanie wniosków o odznaczenie działaczy opozycji antykomunistycznej)

Prace wykonywali pracownicy BJ/FCDCN (w wymiarze dwóch etatów).

Program 11(108)
Rozbudowa serwisu internetowego: www.sowiniec.com.pl
Dalsza rozbudowa portalu Fundacji: www.sowiniec.com.pl. Kontynuowano prace nad katalogowaniem wszystkich kategorii gromadzonych zbiorów.

Prace wykonywali pracownicy BJ/FCDCN (w wymiarze dwóch etatów).

Program 12(193)
Współorganizacja zajęć dydaktycznych „Komputerowe bazy danych w archiwistyce” dla studentów historii Uniwersytetu Jagiellońskiego
Udostępnienie bazy danych oraz kart z kartoteki oficerów i urzędników wojskowych Królestwa Polskiego 1815-1830 w drugim semestrze roku akademickiego 2019/2020 – prowadzenie dr Adam Świątek, modyfikacja bazy danych: Przemysław Leśniowski

Prace wykonywał pracownik BJ/FCDCN (w wymiarze 1/2 etatu).

Program 13(200)
Pamiętamy. 40 rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce
(projekt i wykonanie okolicznościowej ekspozycji w hallu Biblioteki Jagiellońskiej 13 XII 2021 r.).

Projekt i koszt wykonania: 799,50. Wykonała firma Papuzi. Bartosz Marjankowski

==========================

3)
Działalność gospodarcza:

Przychody z działalności gospodarczej: 8 672,40 zł
Sprzedaż licencji i udostępnienie ilustracji, skanowanie 3 422,00 zł
Działalność wydawnicza, sprzedaż książek: 4 761,90 zł
Wypożyczenie materiałów ekspozycyjnych: 0,00 zł

Koszty działalności gospodarczej: 4 761,90 zł
- wartość sprzedanych książek i systemów wystawienniczych 4 761,90 zł

Dochód działalności gospodarczej w 2021 r.: 3 910,50 zł

Osiągnięty zysk przeznaczono na działalność statutową: 3 910,50 zł


4)
Odpisy uchwał Zarządu:

Uchwała nr 1 z 13 stycznia 2021 r. dotycząca podjęcia starań w celu edycji książek Waldemara Czyża i Janusza Kamockiego.
Zarząd Fundacji CDCN jednomyślnie przyjął uchwałę w sprawie przygotowania wniosków o dofinansowanie edycji książek Waldemara Czyża (Chodźcie z nami! Marzec ’68 w Krakowie) i Janusza Kamockiego (Zasięgi polskich grup etnograficznych).

Uchwała nr 2 z 5 maja 2021 r. dotycząca edycji serii wydawniczej Pokolenie Solidarności.
Zarząd Fundacji CDCN jednomyślnie przyjął uchwałę w sprawie współwydawania wspólnie z Instytutem Literatury i wydawnictwem Księgarnia Akademicka serii Pokolenie Solidarności, zawierającej dzienniki, relacje i wspomnienia działaczy opozycji antykomunistycznej i członków NSZZ „Solidarność” z lat 1976-1989.

Uchwała nr 3 z 19 maja 2021 r. dotycząca udziału w budowie pomnika gen. Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego.
Zarząd Fundacji CDCN jednomyślnie przyjął uchwałę w sprawie włączenia Fundacji w dzieło budowy pomnika gen. B. Wieniawy-Długoszowskiego na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

Uchwała nr 4 z 9 czerwca 2021 r. dotycząca przygotowania wystawy-ekspozycji w Bibliotece Jagiellońskiej w 40. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce.
Zarząd Fundacji CDCN jednomyślnie przyjął uchwałę w sprawie organizacji w Bibliotece Jagiellońskiej ekspozycji z okazjo 40. Rocznicy wprowadzenia w Polsce stanu wojennego.

Uchwała nr 5 z 6 października 2021 r. dotycząca przygotowania wniosku do Ministerstwa Nauki i Edukacji w sprawie przygotowania ogólnopolskiej bibliografii prasy drugiego obiegu.
Zarząd Fundacji CDCN jednomyślnie przyjął uchwałę w sprawie przygotowania wniosku do Ministerstwa Nauki i Edukacji w sprawie podjęcia działań do opracowania ogólnopolskiej bibliografii druków ciągłych drugiego obiegu wydawniczego z lat 1976-1990.


5)
Informacja o wysokości uzyskanych przychodów:

W roku 2021 Fundacja CDCN uzyskała następujące przychody:

Działalność statutowa:
Działalność odpłatna 75 799,00 zł (płatne przelewem)
Przychody działalności gospodarczej: 8 672,40 zł (płatne przelewem)
Przychody z działalności operacyjnej: 21 191,03 zł (płatne przelewem)
Odsetki bankowe 0,00 zł (płatne przelewem)

Razem przychody w roku 2021: 105 662,43 zł

Procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł wynosi 8,20%.

6)
Informacja o poniesionych kosztach:

Realizacja celów statutowych 88 421,35 zł
Działalność odpłatna 88 421,35 zł
2 259,76 zł (płatne gotówką)
86 161,59 zł (płatne przelewem)Koszty administracyjne dz. statutowej 13 200,00 zł
13 200,00 zł (płatne przelewem)
0,00 zł (płatne gotówką)
Koszty finansowe (dz. gosp.) 14, 90 zł (płatne przelewem)
Koszty operacyjne (dz. Gosp.) 49,70 zł (płatne przelewem)
Koszty działalności gospodarczej 4 761,90 zł (płatne przelewem)
------------------------------------------------------------
Razem poniesione koszty w roku 2021: 106 447,85 zł

Nadwyżka kosztów nad przychodami (strata): 785,42 zł


7)
a) W roku 2021 Fundacja CDCN nie zatrudniała pracowników.
b) Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych zleceniobiorcom fundacji: 0,00 zł.
c) Przedstawiciele Fundatorów oraz za swoją pracę nie pobierali wynagrodzenia.
d) Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych na podstawie umów o dzieło wynosiła: 13 200,00 zł brutto w tym wynagrodzenie członków zarządu wyniosło 5 000,00 zł brutto (prawa autorskie).
e) Fundacja nie udzielała pożyczek pieniężnych.
f) W 2021 roku Fundacja nie posiadała lokat bankowych. Stan konta bieżącego na 31 XII 2021 r.:
19 240,41 zł oraz gotówka w kasie: 502,15 zł. (Bank Śląski S.A., nr konta: 34 1050 1445 1000 0012 0322 1674).
g) Fundacja nie posiada obligacji oraz udziałów lub akcji nabytych w spółkach prawa handlowego.
h) Fundacja nie posiada nabytych nieruchomości.
i) Pozostałe środki trwałe: ogółem wartość: 0 (komputery, skanery, aparat fotograficzny cyfrowy - całkowicie zamortyzowana). W 2021 roku Fundacja CDCN nie nabyła nowych środków trwałych.
j) Wartość aktywów Fundacji wykazanych w bilansie na dzień 31.12.2021 r wyniosła 77 672,92 zł.
Wartość zobowiązań i rezerw na zobowiązania Fundacji wykazanych w bilansie na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniosła 396,50 zł, w tym: rozrachunki z tyt. VAT: 0,00 zł; rozrachunki budżetowe-PIT4R: 170,00 zł
Należności fundacji: 20 933,50 zł, w tym: rozrachunki z tytułu dostaw i usług: 256,00 zł, rozrachunki z tyt. VAT: 6 817,50 zł, pozostałe należności: 13 860,00 zł.

8)
Wysokość środków pozyskanych na działalność zleconą przez podmioty państwowe i samorządowe: 84064 zł.

Na powyższą kwotę składa się dofinansowanie publikacji serii Pokolenie Solidarności (Instytut Literatury, 68565 zł, wydatkowano na ten projekt: 68565 zł – proj. 197), dofinansowanie publikacji J. Kamockiego (MEiN, 10499 zł, wydatkowano 10499 zł. – proj. 198) oraz dofinansowanie publikacji W. Czyża (MUW, 5000 zł., wydatkowano 5000 zł – proj. 196).

9)
Fundacja CDCN nie posiada zaległości płatniczych z tytułu zobowiązań podatkowych, ani ZUS.
Fundacja w 2021 roku składała deklarację VAT-7 kwartalnie, złożyła roczną deklarację CIT8, PIT4 oraz PIT11 dla wszystkich osób, które pobierały wynagrodzenie z Fundacji.

10)
Fundacja CDCN nie jest instytucją obowiązaną w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

11)
W roku 2021 Fundacja CDCN nie przyjmowała i nie dokonywała płatności gotówką o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10000 euro.§ 2
W okresie sprawozdawczym, nie przeprowadzano kontroli.
Andrzej Dróżdż – Prezes Zarządu
Adam Roliński – Członek Zarządu


Kraków, 15.05.2022
 DO GÓRY   ID: 59589   A: pl         

WSTECZ


   


Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22, 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 663-34-66
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm