L: H:

POLSKA LEGIONOWA POLSKA ODRODZONA POLSKA PODZIEMNA POLSKA ZNIEWOLONA POLSKA SOLIDARNA POLSKA WSPÓŁCZESNA
O FUNDACJI PROJEKTY FUNDACJI O SOWIŃCU
WSTECZ STRONA GŁÓWNA
Działalność Fundacji \ Sprawozdania \ Sprawozdanie z działalności Fundacji CDCN za rok 2022SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
FUNDACJI CENTRUM DOKUMENTACJI CZYNU NIEPODLEGŁOŚCIOWEGO

W ROKU 2022:Sprawozdanie zgodne z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r.
w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 36)

§ 1.
1)
Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
30-059 Kraków, Al. Mickiewicza 22, Biblioteka Jagiellońska
Data rejestracji: 16.06.1998. Nr rej.: 5457
Data wpisu do KRS: 5.10.2001. Nr wpisu: 0000042901
Regon: 351472359
Prezes Zarządu: Andrzej Dróżdż
Członek Zarządu: Adam Roliński
Członek Zarządu: Stanisław Markowski
Członek Zarządu: Andrzej Stawiarski

Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego z siedzibą w Bibliotece Jagiellońskiej, zarejestrowana została 16 czerwca 1998 r.
Jej statutowym celem jest: „gromadzenie, zabezpieczanie, opracowywanie i udostępnianie materiałów historycznych dokumentujących zmagania niepodległościowe Polaków w XIX i XX wieku oraz prowadzenie działalności badawczej i edukacyjnej” (§ 7 statutu).


2)
Programy ogólne:

Program 1
Pozyskiwanie druków, archiwaliów i dokumentów
W roku sprawozdawczym Fundacja pozyskała przybytki (w znacznej większości dary) od 53 kontrahentów (akcesje komputerowe: 2971-3029), obejmujące kilka tysięcy jednostek – materiały przygotowane do inwentaryzacji (częściowo skatalogowane).
Spośród nowych nabytków szczególną uwagę zwracają:
- publikacje drugiego obiegu przekazane przez Roberta Burka, Katarzynę Korzeniewską, Monikę Kwiek, Tomasza Nastulczyka, Andrzeja Nazara, Krzysztofa Ożoga (ze zbioru Andrzeja Ciesielskiego), Tomasza Schoena i Annę Strycharską-Kuhny.
- nowe książki i czasopisma przekazane przez Piotra Franaszka, Instytut Pamięci Narodowej, Oddział Gromadzenia Zbiorów BJ, ks. Józefa Kowalowa i Zarząd Obszaru Południowego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” w Krakowie.
Zbiory Fundacji CDCN zasiliły także materiały od Jacka Adamczyka (red. „Spotkań” – prasa niezależna, druki ulotne i fotografie), Juliana Gasiuna (działacza studenckiego z 1968 – dokumenty osobiste, prasa niezależna, fotografie z wystawy w 1981 r.) i Ewy Kubasiewicz (KZ NSZZ „Solidarność” WSM – dokumenty osobiste, związane z uwięzieniem w stanie wojennym).
Nagrania z obozów internowania (w Załężu i Łupkowie) przekazali ks. Władysław Palmowski i Jan Franczyk (nagranie o. Pawła Mynarza). Roman Graczyk obok innych publikacji przekazał kilkanaście wspomnień i opracowań dotyczących wileńskiej AK, natomiast Piotr Fugiel, zapiski internowanego Zbigniewa Hobrzyka.

Prace wykonywali pracownicy BJ oddelegowani do FCDCN w wymiarze dwóch etatów (dalej BJ/FCDCN) oraz emerytowany pracownik BJ pracujący w FCDCN w formule wolontariatu.


Program 2
Opracowywanie pozyskanych nabytków
W roku 2022 kontynuowano opracowanie wydawnictw drugiego obiegu i opracowywano wstępnie (akcesyjnie) bieżące nabytki. skatalogowano kilkaset czasopism drugiego obiegu oraz zmodyfikowane blisko tysiąc istniejących rekordów.

Prace wykonywali pracownicy BJ/FCDCN (w wymiarze dwóch etatów).

Program 3
Udostępnianie zbiorów
Udostępniono kilkaset woluminów ze zbiorów CDCN. Przeprowadzono także kilkadziesiąt kwerend tematycznych i udzielono kilkudziesięciu informacji bibliograficznych (udostępnianie skanów).

Prace wykonywali pracownicy BJ/FCDCN (w wymiarze dwóch etatów) oraz wolontariusze w Czytelni Fundacji przy ul. Dunajewskiego 8 (Przystanek Historia).


Wydawnictwa:
Program 7(197)
Seria wydawnicza Pokolenie Solidarności
(publikacje książkowe – współwydanie z Instytutem Literatury i Wydawnictwem Księgarnią Akademicką)

Program 4(201)
Seria wydawnicza Pokolenie Solidarności:
1. Stefan Szaciłowski, Ocalone z kipiszu
2. Mateusz Wyrwich, Wojna, wojna, wojna
3. Jarosław Broda, Ślady
4. Internowani w Nowym Wiśniczu i Załężu k. Rzeszowa. T. 2: Wspomnienia
5. Piotr Poniedziałek, Moja niepodległość
6. Pokolenie Solidarności. Antologia

Prace redakcyjne wykonywał pracownik BJ/FCDCN oraz emerytowany pracownik BJ pracujący w FCDCN w formule wolontariatu. Tytułem dofinansowania pozyskano 94.374,00 zł brutto z Instytutu Literatury i Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie. Część kosztów została przeniesiona na rok 2023.


Inne programy:

Program 5(195)
Krzyż Wolności i Solidarności
(przygotowywanie wniosków o odznaczenie działaczy opozycji antykomunistycznej)

Prace wykonywali pracownicy BJ/FCDCN (w wymiarze dwóch etatów).

Program 6(108)
Rozbudowa serwisu internetowego: www.sowiniec.com.pl
Dalsza rozbudowa portalu Fundacji: www.sowiniec.com.pl. Kontynuowano prace nad katalogowaniem wszystkich kategorii gromadzonych zbiorów.

Prace wykonywali pracownicy BJ/FCDCN (w wymiarze dwóch etatów).

Program 7(193)
Współorganizacja zajęć dydaktycznych „Komputerowe bazy danych w archiwistyce” dla studentów historii Uniwersytetu Jagiellońskiego
Udostępnienie bazy danych oraz kart z kartoteki oficerów i urzędników wojskowych Królestwa Polskiego 1815-1830 w roku akademickiego 2022/2023 – prowadzenie dr Adam Świątek, modyfikacja bazy danych: Przemysław Leśniowski

Prace wykonywał pracownik BJ/FCDCN (w wymiarze 1/2 etatu).

Program 8(202)
Kapłan Bożego miłosierdzia. Ks. Zygmunt Golian (1824-1885) na tle epoki - przywrócenie pamięci o wybitnym krakowskim duchownym XIX wieku.
Promocja książki Wojciecha Balińskiego (Kraków 2022)

Prace wykonywali pracownicy BJ/FCDCN (w wymiarze dwóch etatów) oraz emerytowany pracownik BJ pracujący w FCDCN w formule wolontariatu. Pozyskano dofinansowanie w wysokości 10000 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Koszt organizacji całości wydarzeń zamknął się kwotą 13100 zł.

Realizację powyższych programów wsparli sponsorzy: Jan Burkat i Krzysztof Chrystowski.


3)
Działalność gospodarcza:

Przychody z działalności gospodarczej: 288,00 zł
w tym:
sprzedaż licencji i udostępnienie ilustracji, skanowanie 250,00 zł
pozostała sprzedaż 38,00 zł

Przychody z działalności statutowej: 21.275,76 zł
Działalność wydawnicza, sprzedaż książek: 21.275,76 zł
Wypożyczenie materiałów ekspozycyjnych: 0,00 zł

Koszty działalności statutowej: 52.040,34 zł
- wartość sprzedanych książek i systemów wystawienniczych 21.275,76 zł

Strata z działalności Fundacji w 2022 r.: 18.470,72 zł


4)
Odpisy uchwał Zarządu:
Uchwała nr 1 z 12 stycznia 2022 r. w sprawie kontynuacji projektu Muzeum „Solidarności”.
Zarząd Fundacji CDCN jednomyślnie przyjął uchwałę w sprawie kontynuacji projektu: Muzeum „Solidarności” – internetowa baza dokumentów opozycji antykomunistycznej w PRL z lat 1976-1989, ze szczególnym uwzględnieniem NSZZ „Solidarność” – dalszego gromadzenia, opracowywania i udostępniania związanych z tym dokumentów.

Uchwałą nr 2 z 16 marca 2022 r. dotycząca przygotowywania wniosków o odznaczanie działaczy opozycji antykomunistycznej Krzyżem Wolności i Solidarności.
Zarząd Fundacji CDCN jednomyślnie przyjął uchwałę w sprawie przygotowywania wniosków o odznaczanie kolejnych działaczy opozycji antykomunistycznej Krzyżem Wolności i Solidarności.

Uchwała nr 3 z 6 kwietnia 2022 r. dotycząca kontynuacji współorganizacji zajęć dydaktycznych „Komputerowe bazy danych w archiwistyce” dla studentów historii Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Zarząd Fundacji CDCN jednomyślnie przyjął uchwałę w sprawie kontynuacji współpracy w postaci udostępnienia bazy danych oraz skanów kart z kartoteki oficerów i urzędników wojskowych Królestwa Polskiego 1815-1830 w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych „Komputerowe bazy danych w archiwistyce” dla studentów historii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Uchwała nr 4 z 11 maja 2022 r. dotycząca kontynuacji edycji serii wydawniczej Pokolenie Solidarności.
Zarząd Fundacji CDCN jednomyślnie przyjął uchwałę w sprawie kontynuacji współwydawania wspólnie z Instytutem Literatury i Wydawnictwem Księgarnia Akademicka serii Pokolenie Solidarności, zawierającej dzienniki, relacje i wspomnienia działaczy opozycji antykomunistycznej i członków NSZZ „Solidarność” z lat 1976-1989, w postaci kolejnych tomów:
1. Stefan Szaciłowski, Ocalone z kipiszu
2. Mateusz Wyrwich, Wojna, wojna, wojna
3. Jarosław Broda, Ślady
4. Internowani w Nowym Wiśniczu i Załężu k. Rzeszowa. T. 2: Wspomnienia
5. Piotr Poniedziałek, Moja niepodległość
6. Pokolenie Solidarności. Antologia

Uchwała nr 5 z 12 października 2022 dotycząca wniosku do IDMN w sprawie przygotowania internetowej bazy relacji i wspomnień z czasów drugiej wojny światowej ze zbiorów Fundacji CDCN.
Zarząd Fundacji CDCN jednomyślnie przyjął uchwałę w sprawie przygotowania wniosku do Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego w sprawie przygotowania internetowej bazy relacji i wspomnień z czasów drugiej wojny światowej ze zbiorów Fundacji CDCN.

Uchwała nr 6 z 9 listopada 2022 r. dotycząca przygotowania wniosku do Kancelarii Premiera RP w sprawie przygotowania drugiego tomu ogólnopolskiej bibliografii prasy drugiego obiegu, dotyczącego terenu obecnego województwa śląskiego.
Zarząd Fundacji CDCN jednomyślnie przyjął uchwałę w sprawie przygotowania wniosku do Kancelarii Premiera RP w sprawie podjęcia działań do opracowania drugiego tomu ogólnopolskiej bibliografii druków ciągłych drugiego obiegu wydawniczego z lat 1976-1990, dotyczącego terenu obecnego województwa śląskiego, czyli obszaru trzech Regionów NSZZ „Solidarność”: Śląsko-Dąbrowskiego, Częstochowy i Podbeskidzia.

Uchwała nr 7 z 7 grudnia 2022 dotycząca przygotowania wniosku do programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Patriotyzm Jutra” w sprawie przygotowania cyfrowej edycji dziennika stanu wojennego Władysława Masłowskiego.
Zarząd Fundacji CDCN jednomyślnie przyjął uchwałę w sprawie przygotowania wniosku do programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Patriotyzm Jutra” w sprawie przygotowania cyfrowej edycji dziennika stanu wojennego Władysława Masłowskiego, krakowskiego prasoznawcy i niezależnego wydawcy.


5)
Informacja o wysokości uzyskanych przychodów:

W roku 2022 Fundacja CDCN uzyskała następujące przychody:

Działalność statutowa:
Działalność odpłatna 21.275,76 zł (płatne przelewem)
Przychody działalności gospodarczej: 288,00 zł (płatne przelewem)
Przychody z działalności operacyjnej: 12.000,06 zł (płatne przelewem)
Odsetki bankowe 5,80 zł

Razem przychody w roku 2022: 33.569,62 zł

Procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł wynosi 0%.

6)
Informacja o poniesionych kosztach:

Realizacja celów statutowych 45.601,44 zł
Działalność odpłatna 45.601,44 zł
5.652,11 zł (płatne gotówką)
39.949,33 zł (płatne przelewem)

Koszty administracyjne dz. statutowej 6.438,90 zł
6.438,90 zł (płatne przelewem)
0,00 zł (płatne gotówką)
Koszty finansowe (dz. gosp.) 0,00 zł (płatne przelewem)
Koszty operacyjne (dz. Gosp.) 0,00 zł (płatne przelewem)
Koszty działalności gospodarczej 0,00 zł (płatne przelewem)
---
Razem poniesione koszty w roku 2022: 52.040,34 zł

Nadwyżka kosztów nad przychodami (strata): 18.470,72 zł


7)
a) W roku 2022 Fundacja CDCN nie zatrudniała pracowników.
b) Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych zleceniobiorcom fundacji: 5.051,00 zł brutto.
c) Przedstawiciele Fundatorów oraz za swoją pracę nie pobierali wynagrodzenia.
d) Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych na podstawie umów o dzieło wynosiła: 500.00 zł brutto w tym wynagrodzenie członków zarządu wyniosło 0,00 zł brutto (prawa autorskie).
e) Fundacja nie udzielała pożyczek pieniężnych.
f) W 2021 roku Fundacja nie posiadała lokat bankowych. Stan konta bankowych na 31 XII 2022 r.:
67.810,92 zł oraz gotówka w kasie: 450,04 zł.
g) Fundacja nie posiada obligacji oraz udziałów lub akcji nabytych w spółkach prawa handlowego.
h) Fundacja nie posiada nabytych nieruchomości.
i) Pozostałe środki trwałe: ogółem wartość: 0 (komputery, skanery, aparat fotograficzny cyfrowy - całkowicie zamortyzowana). W 2022 roku Fundacja CDCN nie nabyła nowych środków trwałych.
j) Wartość aktywów Fundacji wykazanych w bilansie na dzień 31.12.2022 r wyniosła 140.175,55 zł.
Wartość zobowiązań i rezerw na zobowiązania Fundacji wykazanych w bilansie na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniosła 570,49 zł, w tym: rozrachunki z tyt. VAT: 0,00 zł; rozrachunki budżetowe-PIT4R: 244,00 zł
Należności fundacji: 7.324,00 zł, w tym: rozrachunki z tytułu dostaw i usług: 256,00 zł, rozrachunki z tyt. VAT: 7.033,00 zł, pozostałe należności: 35,00 zł.


8)
Wysokość środków pozyskanych na działalność zleconą przez podmioty państwowe i samorządowe: 0 zł) (brak takich środków).


9)
Fundacja CDCN nie posiada zaległości płatniczych z tytułu zobowiązań podatkowych, ani ZUS.
Fundacja w 2022 roku składała deklarację VAT-7 kwartalnie, złożyła roczną deklarację CIT8, PIT4 oraz PIT11 dla wszystkich osób, które pobierały wynagrodzenie z Fundacji.


10)
Fundacja CDCN nie jest instytucją obowiązaną w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.


11)
W roku 2022 Fundacja CDCN nie przyjmowała i nie dokonywała płatności gotówką o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10000 euro.§ 2
W okresie sprawozdawczym, nie przeprowadzano kontroli.

Andrzej Dróżdż – Prezes Zarządu
Adam Roliński – Członek Zarządu
Stanisław Markowski - Członek Zarządu
Andrzej Stawiarski - Członek Zarządu


Kraków, 12.05.2023
 DO GÓRY   ID: 59590   A: pl         


SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
FUNDACJI CENTRUM DOKUMENTACJI CZYNU NIEPODLEGŁOŚCIOWEGO

W ROKU 2023:

(w przygotowaniu)
 DO GÓRY   ID: 595860   A: ar         

WSTECZ


   


Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22, 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 663-34-66
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm